Skip to main content

Regulamin sklepu internetowego www.pol-sport.com

Regulamin sklepu 01.01.2023r.


SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. ​​​​SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZA SĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sklep Internetowy www.pol-sport.com dba o prawo konsumenta. Konsument nie może zrzec się prawnie przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia zawarte w mniejszym zakresie dla konsumenta niż postanowienia Ustaw o Prawach Konsumenta są nieważne, aw ich miejscu zastosowania są przepisy o Prawach Konsumenta. To także postanowienie Regulaminu niemającego na celu wyłączenia ani ograniczania prawa przysługującego im na mocy bezwzględnie ograniczających przepisy prawa, a wszelkie wątpliwości mogą być uwzględnione w temacie konsumenta. W przypadku stosowania niezgodności z regulaminem stosowania, pierwszeństwo ma te przepisy, które należy uwzględnić.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pol-sport.com prowadzony jest przez firmę pod nazwą Polsport Sp. z oo z siedzibą w Częstochowie, ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa, woj. Śląskie , KRS 0000692635 (Sąd Rejonowych w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5732887442 , REGON 368115198. Kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 5000 zł, adres e-mail: sklep@pol-sport.com , adres miejsca prowadzenia  działalności : ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa, woj. Śląskie, adres doręczeń i reklamacji Polsport Sp. z oo ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa, nr tel. 34 319 95 05

1.2. Regulamin stosowania jest alternatywny, jak i do stosowania ze Sklepu Internetowego (z wyłączeniem pkt. 9 Regulaminu, który jest wyłącznie dostępny).
1.3. Administratorem danych osobowych wynikających z przestrzegania Regulaminu jest Usługodawca. Dane podstawowe są w zastosowaniu, w zakresie iw oparciu o zasady wskazane w zasadach prywatności na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest drapieżne. osoba, której dane osobowe usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do dnia z ustawowo wolnym od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiającym dostęp do konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, sterowanie złożeniem zamówień, które są dostarczane przez produkty elektroniczne do koszyka elektronicznego oraz określone warunki umowy sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna, która jest czynna do czynności prawnych, aw, która zawiera elementy dodatkowe, także fizyczne, urządzenie do czynności prawnych; (2)osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa umożliwia dostęp; – która podlega lub zawrzeła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony symbolem (loginem) i hasłem używany przez Usługobiorcę zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o zawarte przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim z nich odbieranie odbierane automatycznie od usługodawcy cyklicznie treści dostarczanych z biuletynem, przekazujących informacje o dostawcach, nowościach i promocji w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym, który jest dostępny pod umową sprzedaży między klientami a sprzedażą.
1.4.9. REGULAMIN – rozporządzenie regulaminu sklepu internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawca dostępny pod adresem internetowym: www.pol-sport.com.
1.4.11. SPRZEDAWCA;USŁUGODAWCA – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność pod firmą POLSPORT Sp. z oo,  wymagane: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa, woj. Śląskie, NIP 5732887442 , REGON 368115198 , adres poczty elektronicznej: sklep@pol-sport.com , adres doręczeń i reklamacji Polsport Sp. z oo ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa,
nr tel. 34 319 95 05

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktów zawiera albo dostęp między użytkownikami a sprzedażą za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna, która jest czynna do czynności prawnych, aw, która zawiera elementy także fizyczne, zamknięcie do czynności prawnych; (2)osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa umożliwia dostęp; – dostępna lub udostępniająca usługi elektroniczne.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta składane za pomocą terminu rozumienia i identyfikującego bezpośrednio do umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W sklepie internetowym dostępne są usługi elektroniczne: Konto, formularz oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z konta, które jest możliwe po wykonaniu dwóch kroków przez Usługobiorcę (1) wypełnienia warunku rejestracji, (2) zastosowania pola Załóż konto. W formularzu danych rejestracyjnych jest podanie przez Usługobiorcę do usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W przypadku usługobiorców niebędących konsumentami konieczne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez dostarczania, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez połączenie do Usługodawcy, w przypadku dostępu do sieci elektronicznej na adres: sklep@pol-sport.com, pisemnie na adres Polsport Sp. z oo ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola Przejdź do Płatności do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola Subskrybuj.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pol-sport.com, pisemnie na adres Polsport Sp. z o.o. ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: Polsport Sp. z o.o. ul.Odlewników 43, 42-202 Częstochowa.

2.4.3 formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.pol-sport.com/kontakt.
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Polsport Sp. z o.o. ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.2.1 ING Bank Śląski SA 68 1050 1142 1000 0090 8138 3326
4.1.3. Płatność kartą z PayU 
4.1.4. Płatność online z PayU

4.1.5. Płatność online Imoje 

4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce Opcje dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie firmy Polsport Sp. z o.o. ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa jest bezpłatny
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłki kurierskie – obsługiwana przez firmy: DHL, DPD, Spedimex, Inpost.
5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Polsport Sp. z o.o. ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa w Dni Robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00.

5.2.3. Odbiór osobisty w puncie partnerskim – lista na stronie sklepu; www.pol-sport.com.
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez bank o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.6.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez bank o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ?Reklamacja towaru?.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: Polsport Sp. z o.o. ul.Odlewników 43, 42-202 Częstochowa

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@pol-sport.com
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) zdjęć reklamowanego produkty; oraz (4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4.1 Pracownicy Polsport skontaktują się z klientem przekazując dalsze instrukcje w wielu przypadkach nie potrzeba wysyłania reklamowanego produktu.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Polsport Sp. z o.o. ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 08:00-18:00 oraz soboty 09:00-15:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres:  Polsport Sp. z o.o. ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa.

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@pol-sport.com;
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Polsport Sp. z o.o. ul.Odlewników 43, 42-202 Częstochowa.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.8.4. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi rozpoczyna się niezwłocznie (dotyczy zlecenia montażu roweru przez punkt partnerski – „odbiór w punkcie partnerskim”), wówczas w przypadku odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Koszty wykonania usługi złożenia roweru przez punkty partnerskie jest wskazany w tabeli poniżej:

Złożenie Rower dziecięcy (rozmiar kół 12-16”)

50 zł Brutto

Złożenie Rower dziecięcy (rozmiar kół 20-27,5”)

100 zł Brutto

Złożenie Rower MTB/szosowy/miejski

199 zł Brutto

Złożenie Rower elektryczny

199 zł Brutto

 

8.8.5. W przypadku zwrotu towaru zamówionego z odbiorem w punkcie partnerskim, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wartość wykonania usługi złożenia roweru przez serwis według tabeli powyżej.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest sprawdzić przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowa przedłużona poprzez Sklep Internetowy zawiera język polski.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca sam sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu z kablem jest: zmiana przepisów prawa; Zmiany w zakresie płatności i dostawy – w zakresie, w którym zawarte są przepisy dotyczące przepisów prawnych.
10.2.2. W uzasadnieniu przesłania Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. doświadczenie usług elektronicznych – Konto) powiadomienie dotyczące usługobiorcę, które zostało zachowane w wymaganiach wstępnych w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został powiadomiony o zmianie i nie został wysłany do umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia kalendarzowego. W przypadku zmiany Regulaminu wprowadzenie zmiany płatnego lub podwyższenia dodatkowego świadczenia usług konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W stosowaniu stosowania Regulaminu umów o innym charakterze niż umowa handlowa (np. Umowa sprzedaży) zmiana Regulaminu nie jest w sposób zgodny z prawem nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed wejściem na rynek zmian Regulaminu, w przypadku zmiany Regulaminu nie obowiązującego z umową na już zawieszenie lub zamówienie oraz zakończenie, lub zakończenie w ramach umowy sprzedaży.
10.3. W nieuregulowanych przepisach dotyczących zastosowania stosowania przepisów prawa polskiego, w których zawarta jest: Kodeksu cywilnego; dokument o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży do 24 grudnia 2014 roku z Klientami zatwierdzonymi przez – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw oraz o odpowiedzialności za wyrządzoną władzę przez produkt działający z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży od 25 grudnia 2014 roku z Klientami wykonawczymi wykonawczymi – wydanie ustawy o prawie konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne przepisy dotyczące przestrzegania prawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.POL-SPORT.COM

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies Sklepu Internetowego (dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób odwiedzających Sklep Internetowy. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Polityce mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin Sklepu Internetowego. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kierować na adres e-mail: sklep@pol-sport.com

 

 

 1. CEL POLITYKI

Celem niniejszej Polityki jest:

1.1. Przedstawienie zasad przetwarzania przez Administratora danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji Mobilnej), a poprzez jej udostępnienie przekazanie podmiotom danych niezbędnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”);

1.2. Wyjaśnienie Twoich praw w odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;

1.3 Udzielenie informacji o stosowanych przez Sklep Internetowy plikach cookie oraz zasadach ich akceptacji.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  oraz podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Polsport Sp. z oo z siedzibą w Częstochowie, ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa, woj. Śląskie , KRS 0000692635 (Sąd Rejonowych w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5732887442 , REGON 368115198. Kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 5000 zł, adres e-mail: sklep@pol-sport.com , adres miejsca prowadzenia  działalności : ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa, woj. Śląskie, adres doręczeń i reklamacji Polsport Sp. z oo ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa, nr tel. 34 319 95 05 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora) (dalej: „Administrator”).

2.2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@pol-sport.com.

2.3. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

 

2.3.1 Przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane te dotyczą;

2.3.2. Zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

2.3.3. Dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

2.3.4. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

2.3.5. Przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

2.3.6. Przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt III poniżej.

 

 

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego korzystasz, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, prowadzenia działań marketingowych, analitycznych lub statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegóły poniżej.

 

3.1. Konto w sklepie internetowym / usługi elektroniczne

Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z założeniem Konta w Sklepie Internetowym, a także inne dane osobowe uzyskane w związku z Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z Usług Elektronicznych, są przetwarzane przede wszystkim w celu umożliwienia Ci rejestracji w Sklepie Internetowym oraz obsługi Twojego Konta, a także korzystania z innych dostępnych Usług Elektronicznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania Umowy o Świadczenie Usług zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3.2. Składanie zamówień oraz realizacja umowy sprzedaży

Podane przez Ciebie dane osobowe w związku ze składaniem Zamówień oraz zawarciem Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym są przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji procesu zakupowego tj.:

3.2.1 W celu realizacji Twojego Zamówienia oraz zawartej Umowy Sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania Umowy Sprzedaży zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2.2. W celu rozliczenia Twojego Zamówienia oraz zawartej Umowy Sprzedaży, w tym wystawienie oraz przechowywanie dokumentów dotyczących sprzedaży, rozpatrywanie zwrotów oraz reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa, w tym obowiązków księgowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku, gdy zdecydowałeś się na skorzystanie z Usług Dodatkowych, które wiążą się z koniecznością podania przez Ciebie określonych danych osobowych (np. zakup Produktu wraz z Usługą Dodatkową, która wiąże się ze spersonalizowaniem Produktu wg danych / paramentów przekazanych przez Ciebie), Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wybranej przez Ciebie Usługi Dodatkowej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest niezbędność do wykonania przez nas Usługi Dodatkowej (umowa w zakresie Usługi Dodatkowej) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

3.3. Kontakt z klientem

Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z nawiązaniem kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu, telefonicznie lub formularza kontaktowego są przetwarzane przede wszystkim w celu obsługi Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3.4. Newsletter

W przypadku zapisania się na Newsletter (wyrażenie zgody na otrzymanie informacji handlowych), Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych (otrzymywanie Newslettera). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Newslettera zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych (niezależnie do Newslettera), analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3.5. Powiadomienie o dostępności produktu

 

Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z chęcią otrzymywania powiadomień o dostępności Produktu są przetwarzane w celu przesłania powiadomienia o dostępności wybranego Produktu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o dostępności Produktu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3.6. Blog (Aktualności)

W przypadku korzystania z Bloga, od momentu rozpoczęcia korzystania (tj. po poprawnym uruchomieniu serwisu polegającym na wyświetleniu właściwego adresu url: https://pol-sport.com/blog/  , w szczególności poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu:  https://pol-sport.com/blog/ .), Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu udostępniania Tobie treści i materiałów publikowanych w ramach Bloga. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Bloga zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych (niezależnie do Bloga), analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na marketingu produktów lub usług.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także do dochodzenia, ustalenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej polegający na prawnej potrzebie wykazania faktów lub obrony interesów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3.7. Akcje promocyjne

W przypadku wzięcia udziału w akcji promocyjnej Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji procesu prowadzenia akcji promocyjnych tj.:

3.7.1 W celu realizacji promocji (np. przyznania i wysłania kodu rabatowego). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej promocji (np. Regulaminu Promocji), której jesteś stroną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.7.2 W celach związanych z rozliczeniami, korzystaniem z promocji oraz procesem reklamacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa, w tym obowiązków księgowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.7.3. W celach analitycznych, jak badanie potrzeb i oczekiwań klientów, dokonanie ich analizy dla optymalizacji produktów i procesów obsługi czy poprawy jakości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu wysokiej jakości usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także do dochodzenia, ustalenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej polegający na prawnej potrzebie wykazania faktów lub obrony interesów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3.8. Media społecznościowe

 

W przypadku odwiedzania przez Ciebie naszych profili w mediach społecznościowych (Facebook [Meta], Instagram [Meta], YouTube [Google], TikTok [TikTok],) Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji procesu prowadzenia profili w tych serwisach, w tym fanpage’y, zgodnie z regulaminami obowiązującymi w tych serwisach i na warunkach określonych przez administratorów tych serwisów, tj.:

 

3.8.1. W celu prowadzenia działań marketingowych i analitycznych, jak np. informowanie o naszej działalności i aktywności, organizowanych akcjach, w tym promocyjnych, promowanie organizowanych wydarzeń/ usług/ produktów (w tym partnerów i stron trzecich, z którymi współpracujemy), budowanie i utrzymywanie społeczności związanej z nami, prowadzenie komunikacji z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych w serwisie (np. dokonanie subskrypcji naszego fanpage’u lub profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” [Facebook] „Polecam” lub „Obserwuj” [LinkedIn] „Lubię to”, dodawanie komentarzy na naszym profilu, kliknięcie reakcji pod postami, udostępnienie postów, chat, wiadomości), odpowiadanie na reakcje, komentarze czy prywatne wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi i usług, promowaniu naszej marki oraz produktów i usług, zarządzaniu profilem, w tym udzielaniu odpowiedzi na pytania kierowane do nas za pośrednictwem funkcjonalności serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku Twojej interakcji wynikającej ze sposobu działania danego serwisu społecznościowego (np. polubienia, udostępnienia, komentarze, obserwowanie) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozostawionych w ten sposób w mediach społecznościowych jest Twoja zgoda wyrażona przez podjęcie interakcji (np. polubienie, udostępnienie, dodanie komentarza czy zaobserwowanie) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.8.2. W celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administrator polegającego na realizowaniu marketingu własnego oraz dbania o wizerunek – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także do dochodzenia, ustalenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej polegający na prawnej potrzebie wykazania faktów lub obrony interesów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Współadministrowanie danymi osobowymi w ramach portali społecznościowych:

Administrator jako właściciel Fanpage’a Polsport Orbea Polska, Orbea Polska, Orca Polska jest współadministratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych zbieranych w celach statystycznych lub reklamowych w przypadku:

– Facebook, Instagram: 

wraz z Meta Platforms Ireland Limited w Irlandii, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irlandia (Meta)

Zasady przetwarzania danych osobowych na Facebook przez Meta są dostępne na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zasady przetwarzania danych osobowych na Instagram przez Meta są dostępne na stronie https://help.instagram.com/

Informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Meta może ujawniać dane osobowe odbiorcom w państwach trzecich, tj. poza EOG, które nie są uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Informacje Meta na temat transferu danych poza EOG znajdziesz w Informacjach pt. Przekazywanie danych i pt. Certyfikat dotyczący Tarczy Prywatności na stronie https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr i Oświadczeniu dotyczącym Programów ramowych w sprawie ochrony prywatności danych UE-USA i Szwajcaria-USA dla Meta Platforms, Inc. na stronie https://www.facebook.com/privacy/policies/data_privacy_framework oraz w Polityce Prywatności Meta na stronie Centrum Ochrony Prywatności w Zasadach ochrony prywatności https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

– YouTube:

wraz z Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google)

wraz z Google LLC – w przypadku użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii – z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (Google)

Zasady przetwarzania danych osobowych na YouTube przez Google są dostępne na stronie https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Google może ujawniać dane osobowe odbiorcom w państwach trzecich, tj. poza EOG, które nie są uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Informacje Google na temat transferu danych poza EOG znajdziesz w Polityce Prywatności Google na stronie https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

– TikTok:

wraz z TikTok Technology Limited w Irlandii, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia oraz TikTok Information Technologies UK Limited w Wielkiej Brytanii, Kaleidoscope, 4 Lindsey Street, London, EC1A 9HP, Wielka Brytania (TikTok)

Zasady przetwarzania danych osobowych na TikTok są dostępne na stronie https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

TikTok może ujawniać dane osobowe odbiorcom w państwach trzecich, tj. poza EOG, które nie są uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Informacje TikTok na temat transferu danych poza EOG znajdziesz w Polityce Prywatności TikTok w pkt. „Nasze działania globalne i przekazywanie danych” na stronie https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA

 

4.1. Twoje dane osobowe będą przechowywane:

4.1.1. W związku z utworzeniem Konta lub korzystania z innych Usług Elektronicznych – przez okres istnienia Konta lub korzystania z innych Usług Elektronicznych;

4.1.2. W związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży / umowy dot. Elektronicznej Karty Podarunkowej / umowy dot. Promocji / umowy w zakresie Usługi Dodatkowej – przez okres niezbędny dla realizacji Zamówienia i wykonania zawartej Umowy Sprzedaży / umowy dot. Elektronicznej Karty Podarunkowej / umowy dot. Promocji / umowy w zakresie Usługi Dodatkowej, w tym rozliczenia  Zamówienia i zawartej Umowy Sprzedaży / umowy dot. Elektronicznej Karty Podarunkowej / umowy dot. Promocji / umowy w zakresie Usługi Dodatkowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (obowiązki księgowe i podatkowe);

4.1.3. W związku z nawiązaniem kontaktu z Administratorem – przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi;

4.1.4. W związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi, analitycznymi lub statystycznymi – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, ewentualnie do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

4.1.5. W związku ze świadczeniem przez Administratora usługi w postaci informowania Cię o dostępności Produktu – przez okres konieczny do powiadomienia Cię o dostępności Produktu (okres ten może się różnić w zależności od wybranego przez Ciebie Produktu);

4.1.6. W związku z prowadzonymi działaniami ankietowymi – przez okres niezbędny dla realizacji celu wynikającego z przetwarzania  (tj. nie dłużej 3 miesiące od wypełnienia ankiety czy podania adresu e-mail na potrzeby wysłania kodu rabatowego), a w przypadku przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu jego wygaśnięcia albo do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu;

4.1.7. W związku z prowadzeniem profili społecznościowych – przez okres niezbędny dla realizacji celu wynikającego z przetwarzania, a w przypadku przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu jego wygaśnięcia albo do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu; w przypadku przetwarzania opartego o zgodę – do czasu jej cofnięcia (np. cofnięcia polubienia, cofnięcia obserwowania); w przypadku przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających nasz profil w mediach społecznościowych w celach statystycznych – przez czas dostępności tych danych w poszczególnych serwisach zgodnie z okresami przechowywania podanymi przez dostawców tych serwisów.

 

4.2. Ponadto, w każdym przypadku Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do:

4.2.1. Realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

4.2.2. Dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres ich przedawnienia określony przez obowiązujące przepisy prawa.

 

4.3. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego. Mogą być to podmioty, które technicznie pomagają prowadzić Sklep Internetowy np. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówionych Produktów, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmy, które udzielają wsparcia w komunikacji z klientami i realizacji kampanii marketingowych czy ankietowych, dostawcy serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn), jak również dostawcy usług prawnych i doradczych. Podmioty trzecie, którym Administrator udostępnia dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego, są zobowiązane do stosowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych osobowych.

5.2. Twoje dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Jednak w związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie działalności Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza EOG, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku takiego przekazania danych, będzie ono następowało tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez te podmioty na rzecz Administratora.

5.3. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przekazania w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail:sklep@pol-sport.com.

 

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

 

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:

6.1 Dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);

6.2. Żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);

6.3. Usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

6.4. Przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie niezbędność do wykonania umowy, np. do innego administratora;

6.5. Cofnięcia zgody (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

6.6 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;

6.7 Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 1. PLIKI COOKIE

 

7.1. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka) lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

7.2. Pliki cookie umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz realizację jego podstawowych funkcji. Możemy je wykorzystywać również w celu przeprowadzania analizy korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowania go do Twoich zainteresowań i prezentowania dopasowanych treści reklamowych.

7.3. Pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki dotyczące danych osobowych. W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.4. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:

7.4.1. „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

7.4.2. „stałe” (persistent cookies) – które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu, kiedy je usuniesz.

 

7.5. Poza niezbędnymi plikami cookie (których używamy w celu zagwarantowania prawidłowego działania serwisu i bezpiecznego korzystania z niego), w ramach Sklepu Internetowego możemy również używać następujących rodzajów plików cookie:

7.5.1. Analityczne i funkcjonalne – pliki cookie mające na celu przeprowadzanie analizy sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Możemy dzięki nim m.in. określić liczbę osób odwiedzających Sklep Internetowy, a także wykrywać nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu i jednocześnie stale go ulepszać. Te pliki cookie ułatwiają Ci także korzystanie ze Sklepu Internetowego (np. poprzez zapamiętanie podanych przez Ciebie informacji oraz ustawień);

7.5.2. Marketingowe – pliki cookie, które są wykorzystywane do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, a także mogą być wykorzystywane do dostosowania prezentowanych Ci treści i reklam przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy.

 

7.6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej.

7.7. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego masz możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookie, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookie się zgodzisz, takie pliki cookie będą instalowane na Twoim urządzeniu.

7.8. Pliki cookie nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

9.1.1. Zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub użytkownika Sklepu Internetowego;

9.1.2. Rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie / wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

9.2. Administrator każdorazowo umieści w ramach Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

9.3. W związku z tym, że w ramach Sklepu Internetowego mogą się pojawiać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, które nie należą do Administratora i za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, Administrator zachęca do zapoznania się z politykami prywatności zamieszczonymi na zewnętrznych stronach internetowych, które należą do innych administratorów.

9.4. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 2023.01.1

Edytuj zgody cookie